calendar clock display eur stats uservideo-camera
Other countries
Global website
Australia
Australia
Brazil
Brazil
China
China
France
France
Germany
Germany
Italy
Italy
Japan
Japan
Spain
Spain
United Kingdom
United Kingdom
United States of America
USA
Ga naar hoofdinhoud
Cointreau oranges

MVO-lexicon

Alternatieve cocktails: Alcoholische cocktails met een alcoholgehalte van maximaal 8% en waarvan het aandeel van 40% gedistilleerde drank niet meer bedraagt dan 25 ml per glas (of equivalent).

Anaerobe vergisting (methanisering): Opeenvolging van processen waarbij micro-organismen biologisch afbreekbaar materiaal afbreken in afwezigheid van zuurstof.

Koolstofvoetafdruk: Een manier om de broeikasgasuitstoot van een bedrijf, individu, groep of organisatie te meten, gebaseerd op het verbruik van energie en grondstoffen. De emissiefactoren met betrekking tot energiebronnen hebben voornamelijk betrekking op CO2-emissies. Ze worden meestal uitgedrukt in gram CO2-equivalent per kilowattuur.

CDP: Het CDP of Carbon Disclosure Project is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die de grootste wereldwijde databank over de milieuprestaties van bedrijven en steden beheert. Het moedigt investeerders, bedrijven en steden aan maatregelen te nemen om een echt duurzame economie op te bouwen door hun impact op het milieu te registreren. Het CDP richt zich op drie hoofdgebieden: klimaat, water en bossen. In 2020 kende het Carbon Disclosure Project (CDP) de Rémy Cointreau Groep de status ‘Leadership’ voor het klimaat toe, met een A-rating. Deze rating erkent de meest transparante ondernemingen ter wereld op het gebied van milieurapportering. Wereldwijd hebben 776 bedrijven dit niveau bereikt, dat wil zeggen slechts 8% van de 9.526 bedrijven die dit jaar werden geanalyseerd.

CIFRE: Conventions Industrielles de Formation par la Recherche - Industriële overeenkomsten voor opleiding door onderzoek. Versterkt de dialoog tussen openbare onderzoekslaboratoria en sociaal-economische actoren, bevordert de aanwerving van doctoren door bedrijven en ondersteunt het innovatieproces van in Frankrijk gevestigde bedrijven.

CIRAD: Frans landbouwonderzoeks- en samenwerkingsorgaan dat zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van tropische en mediterrane gebieden.

Circulaire economie: Een nieuw bedrijfsmodel dat de concepten groene economie, gebruiks- en ontwerpefficiëntie, efficiëntie in prestaties en industriële ecologie omvat. Het streeft naar de productie van goederen en diensten zonder afval en wil tegelijkertijd het verbruik en de verspilling van grondstoffen en niet-hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk beperken.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen): De bijdragen die bedrijven leveren om de uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling aan te gaan. Door de Europese Commissie wordt het gedefinieerd als de vrijwillige integratie door bedrijven van sociale en milieuoverwegingen in hun bedrijfsactiviteiten en relaties met stakeholders. Het MVO is gericht op zeven domeinen: organisatorisch bestuur, mensenrechten, arbeidspraktijken, milieu, eerlijke bedrijfspraktijken, consumentenzaken en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.

Eco-ontwerp: Benadering van het ontwerpen van producten en diensten met speciale aandacht voor de milieu-impact van het product tijdens de volledige levenscyclus.

Milieuprestatie-index (EPI): Werd oorspronkelijk gebruikt om de prestaties van een land vanuit milieuoogpunt te helpen meten. Net als het BBP voor de economie geeft het EPI een overzicht van de milieuacties van een land. Het werd in 2006 bedacht door de Amerikaanse universiteiten Yale en Columbia. De indicator wordt nu ook gebruikt voor bedrijven, om de doeltreffendheid en de ontwikkeling van hun milieubeleid en -doelstellingen te beoordelen. Zo werden bijvoorbeeld de ISO* 14000-normen vastgesteld op basis van deze indicatoren.

Global Compact: Een niet-bindend pact van de Verenigde Naties om bedrijven en ondernemingen wereldwijd aan te moedigen een duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de toepassing ervan. Het Global Compact van de VN is een op principes gebaseerd kader voor bedrijven, waarin tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding zijn vastgelegd.

GLOBAL G.A.P.: De GLOBAL G.A.P.-normen en aanvullingen hebben betrekking op veilige en verantwoorde landbouwpraktijken. De onderwerpen omvatten milieuaspecten zoals water, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biodiversiteit, bodem en afvalbeheer, alsook criteria inzake gezondheid en welzijn van dieren, voedselveiligheid en gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers. Wij eisen van onze leveranciers van fruitproducten de volgende certificaten of conformiteitsverklaringen van GLOBALG.A.P: - Integrated Farm assurance (IFA)

Groene stroom: Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (hydraulisch, wind, zon).

BKG: Broeikasgassen

Huanglongbing (HLB): Een bacteriële ziekte van citrusvruchten die veel voorkomt in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Ze is onschadelijk voor de mens, maar tast alle citrussoorten aan, waardoor de boom verzwakt en uiteindelijk sterft.

INRAE (Institut national de la recherche agronomique): Openbaar onderzoeksinstituut dat werkt aan een coherente en duurzame ontwikkeling van landbouw, voedsel en milieu.

ISO-normen: Een reeks normen, vergelijkbaar met een formule die in detail aangeeft wat de beste manier is om iets te doen. Er zijn er heel wat, onder meer op het gebied van kwaliteitsbeheer (ISO 9000) om efficiënter te werken en het aantal defecte producten te beperken; op het gebied van milieubeheer (ISO 14000) om de milieueffecten te verminderen, afval te beperken en een duurzamere aanpak te hanteren; en ten slotte op het gebied van gezondheid en veiligheid (waaronder ISO 22000 voor het beheer van de voedselveiligheid). Sinds enkele jaren vernieuwt Cointreau zijn certificeringen op het gebied van kwaliteit, milieu en voedselveiligheid (ISO 9001, ISO 14001 en ISO 22001).

Netto nul koolstof: De koolstofvoetafdruk is een meting van de broeikasgasuitstoot van een activiteit, individu, groep of organisatie, gebaseerd op het verbruik van energie en grondstoffen. De emissiefactoren met betrekking tot energiebronnen hebben voornamelijk betrekking op CO2-emissies. Ze worden meestal uitgedrukt in gram CO2-equivalent per kilowattuur.

Rainforest Alliance: Een internationale niet-gouvernementele organisatie (ngo) met als missie het creëren van een duurzamere wereld door gebruik te maken van sociale en marktkrachten om de natuur te beschermen en het leven van boeren en bosgemeenschappen te verbeteren.

Scopes: Scope 1 omvat de broeikasgasemissies die rechtstreeks verband houden met de vervaardiging van het product (directe emissies). Scope 2 omvat broeikasgasemissies in verband met het energieverbruik dat vereist is voor de vervaardiging van het product. Scope 3 omvat alle andere broeikasgasemissies die niet rechtstreeks verband houden met de vervaardiging van het product, maar met andere stappen in de levenscyclus van het product (aankoop van materialen, vervoer, afval, ...).

SDG’s (Sustainable Development Goals): Dit zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die verband houden met het actieplan van Agenda 2030 dat door het ontwikkelingsprogramma van de VN voor mens, planeet en welvaart werd ingevoerd. In deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling worden de stappen beschreven die moeten worden genomen om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te garanderen. Ze pakken wereldwijde uitdagingen aan, met name op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaatactie, aantasting van het milieu, welvaart, vrede en rechtvaardigheid.

Duurzame landbouw: Een systeem van landbouwproductie waarvan het hoofddoel is de economische prestaties te optimaliseren door de inputhoeveelheden, en met name de gebruikte synthetische chemicaliën (pesticiden, meststoffen), onder controle te houden om het effect ervan op het milieu te beperken.

Terpenen: Bijproducten die worden verkregen wanneer het distillaat rust, voorafgaand aan de uiteindelijke Cointreau-blend. Ze zijn een delicaat afvalproduct dat Cointreau sorteert en verkoopt aan de parfum- en cosmetica-industrie. Eenmaal verwerkt, kunnen deze terpenen worden gevonden in veel alledaagse schoonheidsproducten, waaronder zeep.

2025 Sustainable Exception: De belangrijkste elementen van het plan ‘2025 Sustainable Exception’ zijn duurzame landbouw, vermindering van de koolstofuitstoot en ecologisch ontwerp. De doelstellingen zijn duidelijk: tegen 2025 duurzame landbouw garanderen voor alle terroirs die de productie van onze sterke dranken mogelijk maken, streven naar een 100% ecologisch ontwerp voor onze verpakkingen en geleidelijk onze koolstofuitstoot met 25% verminderen, om ons aan te passen aan de wereldwijde doelstelling van ‘Netto Nul’ tegen 2050.